کلیدواژه‌ی ترس

خوف به معنای ترس و بیم است و خوف کردن به معنای ترسیدن، واهمه داشتن و هراس داشتن است. مثال: عجب سگی بود. تا دیدم خوف کردم ...

گُرخیدن اصطلاحی است که در عامیانه به کار می‌رود و به معنای ترسیدن و شوکه شدن می‌باشد. همچنین اصطلاح کُپ کردن هم می‌تواند ...

واژگان label

دغدغه به معنای ترس، دل‌واپسی، تشویش خاطر و دلهره می‌باشد. دغدغه‌ چیزی را داشتن به معنای نگرانی و دلهره از انجام شدن یا ن ...