کلیدواژه‌ی تراژنی

تراریخته یا تراژن فرایندی است که در آن یک ژن به یک جاندار زنده تزریق می‌شود، به طوری که جاندار ویژگی جدیدی پیدا کند و آن ...