کلیدواژه‌ی تخمیر

خوراکی label

سالامی نوعی فراورده گوشتی است که در فرایندهایی شامل تخمیر و خشکاندن در برابر هوا، تولید می‌شود و معمولا از گوشت گوساله س ...