کلیدواژه‌ی تحسین

اِیول در واقع عامیانه شدۀ عبارت "ای ولله" است که در واکنش به شخصی گفته می‌شود و کاربرد تحسین و تشویق دارد. مثال: ایول چه ...

دست مریزاد نوعی تحسین و ستایش است که به شخصی گفته می‌شود که کار خاص و مهمی انجام داده باشد. مریزاد یعنی نریزد پس دست مری ...