کلیدواژه‌ی تجهیزات

اشیاء label

در بحث رایانه، به تجهیزاتی مانند صفحه‌کلید و نمایشگر که کاربر برای برقراری ارتباط با رایانه از آن‌ها بهره می‌گیرد، کنسول ...