کلیدواژه‌ی تجرات

منطقه آزاد به مناطق آزادی تجاری گفته می‌شود که قلمرو معینی است و غالباً در محدودهٔ داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرف ...