کلیدواژه‌ی تبانی

گاوبندی به معنای تبانی و زد و بند است. گاوبندی کردن یعنی بند و بست کردن، موافقت وشراکت میان دو یا چند نفر برای انجام عمل ...