کلیدواژه‌ی تازه کار

اصطلاح لانتوری یکی از دشنام‌های رایج در زندان است. ممکن است این اصطلاح به افراد تازه‌کار، کارنابلد و ناکارامدی گفته می‌ش ...

در عامیانه به سربازی که تازه به خدمت رفته است آش‌خور گفته می‌شود. ممکن است این اصطلاح در عامیانه به هرکسی که در کار خود ...

واژگان label

آماتور برگرفته از واژۀ Amateur است و به افراد تازه‌کار و غیرحرفه‌ای گفته می‌شود. همچنین به معنای کسی که به خاطر میل و عل ...

نوب برگرفته از واژه‌ی Noob یا Newbie است و به معنای تازه‌کار، ناوارد و کم تجربه می‌باشد. به شخصی که در یک حرفه یا فعالیت ...