کلیدواژه‌ی تابع

علمی label

فانکشن یا Function به معنای تابع است. در ریاضیات هر تابع یک ورودی را به یک خروجی نسبت می‌دهد. در واقع تابع همانند دستگاه ...

علمی label

اَنتِگرال مبحثی است که در ریاضیات وجود دارد و معمولا برای محاسبه مساحت، حجم و جرم یک تابع استفاده می شود. فرایند پیدا کر ...