کلیدواژه‌ی تئاتر

هنر label

میزانسن اصطلاحی فرانسوی است و به فرانسوی به صورت mise en scène نوشته می‌شود. اصطلاح میزانسن ریشه در تئاتر دارد و از آنجا ...