کلیدواژه‌ی بی ریخت

به شخصی که شلخته است و ظاهر نامرتب و نامناسبی دارد، پچول یا پَچَل گفته می‌شود. البته در گویش‌های مختلف ممکن است معنای پچ ...