کلیدواژه‌ی بی حساب

یِر به یِر یعنی برابر و مساوی. یر به یر شدن یعنی بی‌حساب شدن، برابر شدن دو چیز، نه بدهکار بودن و نه طلبکار بودن.