کلیدواژه‌ی بی تجربه

نوب برگرفته از واژه‌ی Noob یا Newbie است و به معنای تازه‌کار، ناوارد و کم تجربه می‌باشد. به شخصی که در یک حرفه یا فعالیت ...