کلیدواژه‌ی بی‌صدا

Mute به معنای بی‌صدا، ساکت و صامت است. در موبایل یا برخی اپلیکیشن‌ها، Mute امکانی است برای بی‌صدا کردن زنگ‌ها و نوتیفیکی ...