کلیدواژه‌ی بی‌سیم

فناوری label

واکی تاکی وسیله‌ای قابل حمل است که می‌تواند امواج رادیویی را به صورت دوطرفه مخابره کند. (یعنی هم فرستنده و هم گیرنده). د ...