کلیدواژه‌ی بینی

واژگان label

استنشاق به معنای واردکردن هوا یا هر گاز دیگر به بینی و ریه می‌باشد. در واقع استنشاق به معنی نفس کشیدن، استشمام و دم‌وباز ...

اِسنیف کردن برگرفته از واژۀ انگلیسی Sniff است و به معنای بو کشیدن می‌باشد. معمولا به مصرف مواد مخدر از طریق بینی و بو کش ...