کلیدواژه‌ی بیمارستان

پزشکی label

اَنترن همان دانشجوی پزشکی است که به منظور کسب تجربه در زمینه پزشکی، چند ترم آخر تحصیل را در بیمارستان و زیر نظر استادان ...