کلیدواژه‌ی بیضه

پزشکی label

واریکوسل نوعی بیماری مربوط به مردان است که به دلیل پیچ خوردگی غیرطبیعی شبکه سیاهرگی بالای بیضه‌ها رخ می‌دهد. واریکوسل شا ...