کلیدواژه‌ی بی‌ریخت

اکبیری که در عامیانه به آن ایکبیری هم گفته می‌شود، به معنای زشت و بی‌ریخت می‌باشد. اکبیر به معنای پلید و زشت‌رو است.