کلیدواژه‌ی بگومگو

بگو مگو یا بگو مگو کردن به معنای بحث کردن و مشاجره می‌باشد. هرگاه دو یا چند نفر در حال بحث و مشاجره با یکدیگر باشند و صح ...