کلیدواژه‌ی بچه ها

هاپو واژه‌ای است در زبان عامیانه کودکان و به معنای سگ می‌باشد.