کلیدواژه‌ی بودا

کارما برابر با جمله‌ی هر چه بکاری همان درو خواهی کرد است و مفهومی در هندوئیسم و بودیسم می‌باشد که منظور آن عملکرد فرد در ...