کلیدواژه‌ی به موقع

آن تایم به معنای به موقع و سر وقت است. همچنین می‌تواند به معنای وقت‌شناسی هم باشد. اگر به شخصی گفتند آن تایم باش، به این ...