کلیدواژه‌ی بهداشت

استحمام به معنای حمام‌کردن است. به حمام رفتن و خود را شستن که به جهت پاکیزه شدن انجام می‌شود را استحمام می‌گویند. حمام‌ک ...