کلیدواژه‌ی بهادر

ضرغام به معنای شیر درنده می‌باشد و می‌تواند به معنای شجاع، دلاور و قوی به کار برود. از جمله مترادف‌های ضرغام می‌توان واژ ...