کلیدواژه‌ی بندپایان

کژدم به معنای عقرب یا درازدم است. کژدم یا عقرب نام نوعی جانور است و یکی از گونه‌های بندپایان رده عنکبوتیان می‌باشد که دا ...