کلیدواژه‌ی بنایی

اشیاء label

شاغول وسیله‌ای است که در بنایی به کار گرفته می‌شود و به شکل گلولۀ فلزی آویخته به نخ است. با شاغول می‌توان کجی یا راستی پ ...