کلیدواژه‌ی بلند خندیدن

LOL سرواژۀ عبارت laughing out loud است و به معنای با صدای بلند خندیدن می‌باشد. این اصطلاحی است که در فضای مجازی به کار م ...