کلیدواژه‌ی ب.ظ

PM سرواژۀ عبارت Post meridiem است و به معنای بعد از ظهر می‌باشد. در فارسی به صورت خلاصه ب.ظ نوشته می‌شود. این اصطلاحی اس ...