کلیدواژه‌ی برگشتن

رجوع در لغت به معنای بازگشتن و برگشتن است. در اصطلاح رجوع به بازگشتن و تشکیل دوباره زندگی زن و شوهری که از یکدیگر طلاق گ ...