کلیدواژه‌ی برنامه کاربردی

اَپ خلاصه‌شده‌ی واژۀ اپلیکیشن است. در انگلیسی به صورت App نوشته می‌شود و برگرفته از واژۀ Application می‌باشد. در اصطلاح ...

اپلیکیشن برگرفته از واژۀ انگلیسی Application است و در لغت به معنای کاربرد و برنامه کاربردی می‌باشد. این اصطلاح بیشتر در ...