کلیدواژه‌ی بدگویی

لُغُز خواندن یعنی کسی از روی دشمنی يا حسادت و مدعی بودن، حرفی بزند يا از کسی بدگويی و عیب گیری کند. لغز در لغت به معنای ...