کلیدواژه‌ی بدن سازی

ورزش label

فیتنس یا fitness در لغت به معنای تناسب اندام است. فیتنس به معنای خوش فرم کردن اندام و به تناسب رساندن آن است. فیتنس با ب ...