کلیدواژه‌ی بدن

پزشکی label

اسپاسم برگرفته از واژۀ انگلیسی Spasm است و به معنای انقباض ناگهانی یک یا چند عضله همراه با درد و اختلال کار آن‌ها می‌باش ...