کلیدواژه‌ی بخش بندی

رَسته به معنای دسته، رده، طبقه و گروه می‌باشد. در بحث نیروهای مسلح، رَسته اصطلاحی است برای مشخص‌کردن تخصص‌های نظامی که ا ...