کلیدواژه‌ی بخش

آیتم واژه‌ای است که انگلیسی که به صورت item نوشته می‌شود و در لغت به معنای بخش، تکه و مورد می‌باشد. هر یک از بخش‌های جدا ...