کلیدواژه‌ی باقی مانده

واژگان label

ماتَرک یعنی ارث، میراث و در کل به اموالی یا چیزی که از مرده باقی مانده باشد گفته می‌شود.