کلیدواژه‌ی باطل

واژگان label

کنسل برگرفته از واژۀ Cancel است و به معنای لغو شدن و باطل شدن می‌باشد. برای مثال وقتی می‌گویند فلان کار کنسل شد یعنی انج ...