کلیدواژه‌ی باشگاه

ورزش label

به بازیکنی که در باشگاهی غیر از باشگاه‌های وطن خودش بازی کند، لژیونر گفته می‌شود. این اصطلاح می‌تواند برای ورزش‌های مختل ...

ورزش label

به سالن ورزشی و در کل مکانی که در آن ورزشکاران به ورزش‌کردن می‌پردازند، GYM گفته می‌شود و برگرفته از واژه‌ی gymnasium می ...