کلیدواژه‌ی بازیکن

ورزش label

به بازیکنی که در باشگاهی غیر از باشگاه‌های وطن خودش بازی کند، لژیونر گفته می‌شود. این اصطلاح می‌تواند برای ورزش‌های مختل ...