کلیدواژه‌ی بازگشتن

ادبیات label

قهقرا در لغت به معنای بازگشتن و بازگشت به عقب می‌باشد. به قهقرا رفتن یعنی به عقب برگشتن، پسرفت کردن.