کلیدواژه‌ی بازخورد

واژگان label

فیدبک برگرفته از واژۀ انگلیسی Feedback است و به معنای بازخورد و عکس‌العمل می‌باشد. در واقع فیدبک یا همان بازخورد، نظرات ...