کلیدواژه‌ی بارگذاری

آپلود برگرفته از واژۀ انگلیسی Upload است. به بارگذاری اطلاعات بر روی اینترنت آپلود گفته می‌شود. در واقع برای اینکه دیگرا ...