کلیدواژه‌ی بارو

رایانه label

فایروال به نرم‌افزاری گفته می‌شود که از دستیابی غیرمجاز به یک سیستم مانند رایانه جلوگیری می‌کنند. درخواست‌ها و بسته‌های ...