کلیدواژه‌ی ایده‌پردازی

واژگان label

ایده در لغت به معنی اندیشه، فکر، آرمان و عقیده است. در حقیقت ایده می‌تواند یک مثال، اندیشه یا طرح باشد و در واقع یک تصور ...