کلیدواژه‌ی انیمیشن

هنر label

پویانمایی برابر پارسی واژۀ انیمیشن است. واژۀ پویا به معنای تحرک و رونده است و پویانمایی به معنای نمایش متحرک و رونده می‌ ...