کلیدواژه‌ی انگیزنده

مانیتور برگرفته از واژۀ انگلیسی Monitor است و به نمایشگر گفته می‌شود. معمولا به نمایشگر رایانه، مانیتور گفته می‌شود. همچ ...