کلیدواژه‌ی انضباط

دیسیپلین یعنی انضباط و نظم و ترتیب. به شخصی که در کار خودش بسیار منضبط و دقیق است اصطلاحا "با دیسیپلین" می‌گویند.