کلیدواژه‌ی انجام نشدن

واژگان label

کنسل برگرفته از واژۀ Cancel است و به معنای لغو شدن و باطل شدن می‌باشد. برای مثال وقتی می‌گویند فلان کار کنسل شد یعنی انج ...

واژگان label

منتفی یعنی انجام‌نشدنی، برطرف و نیست شونده. برای مثال وقتی می‌گویند فلان چیز منتفی شد یعنی انجام نخواهد شد و به نتیجه رس ...