کلیدواژه‌ی انبار کالا

واژگان label

به محل جمع‌کردن اجناس یا هرچیز دیگری و انبارکردن آن‌ها، دِپو گفته می‌شود. دپو در محیط‌های صنعتی به محوطه‌ای گفته می‌شود ...